Bandiera

Sicilian songs

Sicilia
Palermo
Flag Counter
Muttetti di lu paliu
(Motet of palio)


Sicilian folk song


Giuseppe Di Stefano
(1921 - 2008)
singsMotet is a choral musical composition.
Palio is an athletic contest, very often horse racing, pitting the neighbourhoods of a town.Ujè, ujè!
'U cavadduzzu 'i Vanni Quartu
Unni va bbà, tira 'u barattu.

Ujè, ujè!
'U partivi 'i Porta Filici,
M'ivi a pigghiari l'acula a Matrici.

Ujè, ujè!
'U partivi d'a Marina
Chistu è 'u cavaddu di pignata china.
Olè, olè!
The horse of Giovanni Quarto
Wherever it goes always wins, carries the cart.

Olè, olè!
I've departed from Porta Felice*,
I'm here to win the cup of palio.

Olè, olè!
I've departed from Marina**,
My horse has won many prizes.


* Porta Felice is one of ancient gate of Palermo,
** Marina is a zone of Palermo.