Bandiera

Sicilian songs

Sicilia
Catania
Dammi 'na manu c'appiccicu!
(Give me your hand that I can climb!)

Sicilian folk song


Gian Campione
(1946 - 2005)
sings

Amuri miu, senza arrispunniri,
Siddu stasira 'un pozzu scinniri,
Sugnu firmatu davanti a l'entrata;
Haju un pinseri d'arrinesciri,
Siddu tò matri arriva a nesciri.
Speru ca ti lassa sula,
C'avi cchiù d'un'ura
Ca t'aspettu ccà.

Dammi 'na manu c'appiccicu!
Ah, si putissi vulari, chi filicità!
Tenimi forti ca sciddicu!
Ma l'amuri mi suspinci e mi ci fa arrivà.
Ah, si ci arrivu p'un pizzicu,
'Sti labbruzza 'nzuccarati ti vurria vasà;
Arma mia, in quatti mura tu in casa sula,
No, nun ti scantà!
Stanotti durmemu 'nsemmula.

Li biddizzi to' scummogghiati,
Sangu miu, fatta di zuccaru.
Oh, chi furtuna: c'è 'u lustru 'i luna!
A la finestra avvicinamuci,
A 'u lustru 'i luna taliamuci.
Iu ti vasu e tu mi vasi,
Lu distinu vozi ca 'nn'am'a spusà.

Ora è l'alba e ha scinniri.
Sangu miu, curuzzu duci,
Comu t'hè lassà?
Lassami iri e 'un mi teniri!
Ora veni tò matruzza e 'un pozzu stari ccà.
Sì, iu lu sacciu ca 'vveniri,
Ora mi 'nni vaju ma 'stu cori resta ccà.
Sangu miu, curuzzu duci, cori di 'stu cori,
Comu t'hè lassà?
Lassami iri e 'un mi teniri!
My love, without answering you,
If I can't get to you tonight,
I stopped at the front door;
I think I can try again,
If your mother gets out of the house.
I hope that you'll remain alone,
That you'll have more than an hour
'Cause I wait for you here.

Give me your hand that I can climb!
Ah, if I could fly, what a happiness!
Hold me tight, I'm slipping!
But love makes me come here.
Ah, if I come here for a moment,
I would like to kiss your sweet mouth;
My lovely, you sit alone within four walls,
No, don't be afraid!
Tonight we sleep together.

Bare your beauty,
My dear, you're sweet like sugar.
Oh, what a luck: it's moonlight!
At your window let's get closer,
In the moonlight let's look at each other.
I kiss you and you kiss me,
The fate wants us to be married.

It's dawn now and I have to go away.
My dear, my sweetheart,
How can I part with you?
Let me go and don't keep me!
Your mommy comes now and I can't stay here.
Yes, I know she has to come,
I go away but my heart stays here.
My dear, my sweetheart, my lovely,
How can I part with you?
Let me go and don't keep me!